Halem, Gustav Adolf v.

: 20.3.1870 (Bremen)

: 21.11.1932 (Sondershausen)