Scheffel, Joseph Viktor v.

: 16.2.1826 (Karlsruhe)

: 9.4.1886 (ebd.)