Diest-Daber, Otto v.

: 31.7.1821 (Posen)

: 29.8.1901 (Daber)