Nikola I. [Montenegro] Petrovic Njegosch ("Nikita")