Woermann, Adolph

Heft Seite 97

Blitzdrahtmeldungen

[unsign. Text]

01.01.1885 2, 13, 97

Heft Seite 105

Kolonial-Hymnus

Jacob, Jakob, Der wahre Jacob

01.02.1885 2, 14, 105

Heft Seite 118

Aus dem Reichstage

[unsign. Text]

01.03.1885 2, 15, 118

Heft Seite 126

Das Reichsgesundheitsamt in Bimbia

[unsign. Text]

01.04.1885 2, 16, 126

Heft Seite 145

Blitzdrahtmeldungen

[unsign. Text]

01.07.1885 2, 19, 145

Heft Seite 158

Kamerun, Land- und Plantagen-Gesellschaft

[unsign. Text]

01.08.1885 2, 20, 158

Heft Seite 160

Briefkasten

[unsign. Text]

01.08.1885 2, 20, 160

Heft Seite 175

Vorsicht

[unsign. Text]

01.10.1885 2, 22, 175